top of page

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY- JA YLLÄPITOREKISTERI

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Rekisteröidylle annetaan tieto rekisteriin merkitsemisestä ja käyttötarkoituksesta. Tällä selosteella täytetään informointivelvoite.

 

REKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

New Forte Oy
Y-tunnus 2992342-3
Itsenäisyydenkatu 39 C
28100 PORI

 

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Heikki Riihimäki

Itsenäisyydenkatu 39 C

28100 PORI

+358 458060280

heikki.riihimaki@newforte.fi

 

3.Rekisterin nimi

Asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri

 

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaaksi tulevien/olevien henkilöiden valmennuksen/kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus.

 

5.Rekisterin tietosisältö
- Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

- Asiakkaan täyttämä esitietolomake

- Kuntoutuspäätös ja sen mukana saadut asiakirjat
- Kuntoutukseen liittyvät muut asiakkaan luvalla hankitut asiakirjat
- Opinto- ja työtodistukset
- Tutkimustulokset
- Kuntoutukseen liittyvät yhteydenotot
- Sopimukset

- Asiakkaan yksilöimät luvat
- Kuntoutuksen kesto
- Kuntoutuksesta laadittu yhteenveto

 

6.Säännönmukaiset tietolähteet
- Palvelun tilaajalta saadut tiedot
- Asiakkaalta saadut tiedot
- Asiakkaan luvalla eri tahoilta hankitut tiedot
- Kuntoutuksen aikana esille tulleet tiedot

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja luovutetaan viranomaisille kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella ja vain kyseisen asian vaatimassa laajuudessa.

- Kuntoutuspalaute liitteineen palvelun tilaajalle
- Lasku palvelun tilaajalle
- Kuntoutuspalaute/ raportointi kuntoutujan antaman luvan perusteella muihin paikkoihin
- Kuntoutuspalaute asiakkaalle

 

8.Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittelijät

Manuaalinen aineisto talletetaan erikseen tähän tarkoitukseen varattuun lukittuun tilaan. Sähköisesti tallennetun tiedon käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työtehtäviensä hoitamisen vuoksi välttämätöntä.

 

9.Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11.Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena New Forte Oy:lle toimitusjohtaja Heikki Riihimäki, heikki.riihimaki@newforte.fi

bottom of page